Vilkår og betingelser

HANDELSBETINGELSER
Betingelserne er udarbejdet med udgangspunkt i salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske branche.

Tilbud og ordreaftale
Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbudets afgivelsesdato. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af PIPER ApS.
Har bestilleren anmodet PIPER ApS om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er PIPER ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.
Trykopgaver udføres i én samlet leverance med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser
PIPER ApS forbeholder sig ret til at kræve forudbetaling, del-betaling eller bankgaranti til sikkerhed for betaling. Der gives ikke kredit til private kunder. Efter aftale betales enten forud for trykstart eller ved afhentning. Betales faktura ikke rettidigt, påløber der 2% rente pr. påbegyndt måned samt 100 kr. pr. udsendt rykker / betalingspåmindelse.

Fortrydelsesret
Vær opmærksom at du ikke har 14 dages fortrydelsesret ved bestilling af tryksager, da der er tale om specialfremstillede varer.
Læs evt. mere i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 2.

Pris
Alle priser er excl. moms, fragt og grafisk layout, med mindre andet er anført i tilbudet.
Alle priser er ved modtagelse af trykklar pdf-fil, med mindre andet er anført i tilbudet.
PIPER ApS er berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejde som følge af indlevering af materiale der er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
PIPER ApS er berettiget til at indkræve betaling for udført arbejde, selvom opgaven endnu ikke er fuldført.
Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i én kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold, faktureres til bestilleren.

Levering
Levering finder sted indenfor det med bestilleren aftalte tidspunkt, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse. Bestilleren kan efter aftale afhente leverancer hos PIPER ApS. Dog kun indenfor vores normale åbningstid.
Der tages forbehold for forsinkelser som følge af fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, arbejdskonflikter af enhver art samt forsinkelser under selve forsendelsen.
Såfremt der ikke er aftalt noget leveringstidspunkt, bestemmer PIPER ApS leveringstidspunktet.

Ejendomsret, ophavsret m.m.
Ophavsretten til de af PIPER ApS udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører PIPER ApS og må ikke uden PIPER ApS’ godkendelse overlades til tredjemand, jf. lov om ophavsret.
Det leverede materiale forbliver PIPER ApS’ ejendom indtil betaling er sket fuldt ud.
PIPER ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer,
tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
Pådrager PIPER ApS sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren PIPER ApS skadesløs for et sådant ansvar.
PIPER ApS’ erstatningsansvar overfor 3. mand som følge af ovennævnte forhold skal endelig bæres af bestilleren.

Fejl og mangler
PIPER ApS har intet ansvar for fejl og/eller mangler i materiale indsendt af bestilleren samt fejl og/eller mangler som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøve–print og lignende. PIPER ApS har ret til en mer- eller mindrelevering på op til 10% af aftalte oplag. I tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end PIPER ApS har PIPER ApS ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld eller beskadiget leverance. Ved synlig transportskade kvitteres modtagelsen med forbehold for dette. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. PIPER ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
PIPER ApS hæfter ikke for fejl og/eller mangler der er opstået pga. bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Ansvar
I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har PIPER ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som PIPER
ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.
PIPER ApS påtager sig ikke at kontrollere, hvorvidt bestilleren har hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billede, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet til tredjemands rettigheder.

PIPER ApS påtager sig ligeledes ikke noget ansvar for eventuel overtrædelse af gældende lovgivning i relation til førnævnte forhold.
I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter PIPER ApS ikke for bestillerens driftstab, tab af avance. PIPER ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er PIPER ApS’ men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, PIPER ApS har udført. PIPER ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af PIPER ApS’ personale. Bestilleren er berettiget til for egen regning at forsikre nævnte ejendom/genstande imod skade og undergang.

Bankoplysninger
Ringkjøbing Landbobank
Reg nr. 7670
Konto nr. 000 616 4474
Ved betaling via bankoverførsel anføres faktura nr. i overførslen